x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Research Expo 2022 จากผลงานการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 5/8/2565 18:10:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/8/2565 15:20:02
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 3/8/2565 17:54:34
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA 3/8/2565 11:58:57
คณะ ICT ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 16:51:41
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และผู้เข้าการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 21/7/2565 16:26:33
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 21/7/2565 10:09:36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 18/7/2565 15:28:01
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์คว้ารางวัลทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 12/7/2565 11:43:41
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้รับพระราชทานโล่ห์รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 11/7/2565 18:08:32
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 8/7/2565 16:00:05
คระเกษตรศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center 8/7/2565 10:31:22
นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คว้าทุน TDA Junior Research Award จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 4/7/2565 14:29:26
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 Green Office ระดับดี 4/7/2565 11:57:25
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความปริทัศน์ในวารสารระดับนานาชาติ Top 10% 4/7/2565 11:56:33
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 1/7/2565 15:26:36
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ พินิจ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ตามเกณฑ์ UI Green 28/6/2565 10:20:41
ETLC หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 23/6/2565 14:01:11
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 22/6/2565 9:44:22
นิสิตสาขา CS คณะ ICT เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022 21/6/2565 15:27:14
Page 1 of 20 (394 items)Prev1234567181920Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน