รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 12/10/2564 11:14:45
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Senior Project, Young Rising Stars of Science Award 2021 12/10/2564 10:04:26
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 8/10/2564 15:30:17
อธิการบดี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 สัตภัณฑ์ทองคำ 6/10/2564 15:19:52
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 2) 1/10/2564 20:40:14
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1/10/2564 10:31:23
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท 30/9/2564 15:03:57
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย โอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์" 30/9/2564 9:23:29
กองกิจการนิสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน 28/9/2564 10:51:45
นิสิตสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 (ฝ่ายหญิง) ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 28/9/2564 10:25:05
Page 1 of 26 (251 items)Prev1234567242526Next