รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ปาจรีย์ มงคล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 7/6/2564 16:14:18
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 7/6/2564 16:10:11
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ. 7/6/2564 16:06:02
ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. เภสัชกรหญิง นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 7/6/2564 16:02:50
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 7/6/2564 15:58:10
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ 25/5/2564 16:53:09
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาการนำเสนอผลงานของนักเรียน (โครงการ วมว.)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 12/5/2564 9:53:30
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 12/5/2564 9:27:58
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 12/5/2564 9:03:55
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 7/5/2564 11:02:47
Page 1 of 16 (158 items)Prev1234567141516Next