x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 19/5/2565 14:56:22
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 76 (สนามใหญ่) 18/5/2565 10:50:38
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน” 17/5/2565 15:22:15
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.40 11/5/2565 10:30:21
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/5/2565 16:03:12
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2/5/2565 13:55:48
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564 30/4/2565 16:28:08
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยง 29/4/2565 18:17:25
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 29/4/2565 14:49:21
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/4/2565 17:08:05
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ได้รับโล่ห์รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 28/4/2565 16:50:26
ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ U2T คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล ติดอันดับ Top 100 U2T 27/4/2565 16:15:40
ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 27/4/2565 15:24:39
วิทยาลัยการศึกษา รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ระดับ A 8/4/2565 20:50:02
กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 8/4/2565 17:13:11
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 8/4/2565 16:20:25
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8/4/2565 11:51:22
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ระดับ A 8/4/2565 11:44:23
นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 8/4/2565 11:43:14
นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 29/3/2565 11:55:43
Page 1 of 19 (365 items)Prev1234567171819Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน