x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชระ บุญปลอด ศิษย์เก่านิติศาสตร์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 1ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 5 2/12/2565 17:05:50
นิสิตคณะเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ เวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 2/12/2565 13:51:25
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 7ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น"ประธานสภาทนายความจังหวัดฮอด" 30/11/2565 14:25:01
ขอแสดงความยินดีกับ คุณนาดา ไชยจิตต์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับสากล HERO Awards 2022 สาขาความยุติธรรมทางสังคมดีเด่น 30/11/2565 11:59:18
ขอแสดงความยินดีบุคลากร ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Routine to Research ) R2R รุ่นที่ 10 29/11/2565 16:22:40
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 29/11/2565 15:52:15
ทีม BEE PLUS : ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวที Research to Market: R2M ครั้งที่ 10 29/11/2565 14:19:44
นางสาววารินทร์ ศิลอยู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 28/11/2565 13:42:40
ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565 26/11/2565 12:48:27
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ” 26/11/2565 9:04:28
วช. ผลักดันแผ่นไอซิ่งเครื่องแรกใน Southeast Asia ที่ออกแบบโดยอาจารย์วิศวะฯ ม.พะเยา 25/11/2565 16:52:04
คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. 24/11/2565 16:50:56
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 21/11/2565 14:09:18
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันโคมลอย มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 21/11/2565 13:31:36
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอก ธนัญชัย จวบประสพ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 21/11/2565 11:36:36
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ได้รับวุฒิบัตร 17/11/2565 15:33:00
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ได้รับวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน 17/11/2565 15:29:33
คณะเกษตร ม.พะเยา คว้ารางวัล Popular Vote ในงาน " ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning and Innovation Community) " 17/11/2565 9:57:49
นิสิตสาขา CS คณะ ICT ได้รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564” 16/11/2565 14:03:14
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 16/11/2565 11:12:04
Page 1 of 26 (505 items)Prev1234567242526Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน