เบอร์โทรหน่วยงานภายใน

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
สนธยา บันเทิง (เลขานุการ) 1088
2 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชียวสุวรรณ
ปวีณา มูลสวัสดิ์ (เลขานุการ) 1001
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 3085
น้ำฝน รัตนพระ (เลขานุการ) 1082
4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
เขมิกา งามจิต (เลขานุการ) 1083
5 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล
วรรณิสา ไชยชมพู (เลขานุการ) 1081
6 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา
ธาราทิพย์ สูงขาว (เลขานุการ) 1080
7 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
นายวุฒิชัย ไชยรินคำ
ศิรินีย์ เนาว์แก้ว (เลขานุการ) 1004
8 รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
วิภาวรรณ สุคันโธ (เลขานุการ) 1006
9 ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี 1086
10 ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ -
11 ผู้ช่วยอธิการบดี
นางจารุวรรณ โปษยานนท์ 1003
12 ผู้ช่วยอธิการบดี
นายประฐมพงษ์ ทองรอด 1283
13 ผู้ช่วยอธิการบดี
นายไพโรจน์ เทพวัลย์ -
14 ผู้ช่วยอธิการบดี
นางอังคณา ปานเทือก 1055
15 ผู้ช่วยอธิการบดี
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี -
16 สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด 1009
เลขานุการ 1099
17 กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง
นางณัฐธิดา ชาวน่าน 1019
ธุรการ 1017
18 กองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ 6297
ธุรการ 6250-7
19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
นางกฤษณา แปงณีวงค์ 1008
ธุรการ 1007
20 กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสมทบ เหล็กสิงห์ 1077
ธุรการ 1043
21 กองบริการการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวกัลวรา ภูมิลา 1026
ธุรการ 1029/1837
22 กองแผนงาน
นางสาวฐิติพร มณีจันสุข (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อำนวยการกองแผนงาน) 1094
(ธุรการ) 1091
23 กองคลัง
นางสาวปาวีณา จันทร์วิจิตร (ผู้อำนวยการกองคลัง) 1054
ธุรการ 1053
พัสดุ 1030
24 กองบริหารงานวิจัย
นายชำนาญ แสงแก้ว (ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย) 1045
ธุรการ 1045
25 กองอาคารสถานที่
นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) 1060
ธุรการ 1060
26 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 3246
เลขานุการ 3156
ธุรการ 3156
27 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.พรเทพ โรจนวสุ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2333
เลขานุการ 2322
ธุรการ 2319
28 คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 2333
เลขานุการ 3256
ธุรการ 3257
29 คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) 3204
เลขานุการ 3182
ธุรการ 3182/3188
30 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ (รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 1732
เลขานุการ 1730
ธุรการ 1713
31 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ (คณบดีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์) 3888
เลขานุการ 3389
ธุรการ 3389
32 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) 3359
เลขานุการ 3358
ธุรการ 3358
33 คณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) -
เลขานุการ 4782
ธุรการ 4747
34 คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) -
เลขานุการ 1614
ธุรการ 1618
35 คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) -
เลขานุการ 3318
ธุรการ 3313
36 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก (คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1312
เลขานุการ 1305
ธุรการ 1318
37 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) 1509
เลขานุการ 1508
ธุรการ 1508
38 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 3815
เลขานุการ 3811
ธุรการ 3810
39 คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 1690
เลขานุการ 1680
ธุรการ 1680
40 คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 3335
เลขานุการ 3336
ธุรการ 3336
41 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ (คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม) -
เลขานุการ 3400
ธุรการ -
42 วิทยาลัยการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) -
เลขานุการ 1382
ธุรการ 1374/1376
43 วิทยาลัยการจัดการ
ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล (คณบดีวิทยาลัยการจัดการ) 0-2655-3700
เลขานุการ 0-2655-1100
ธุรการ -
44 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี (ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา) 3007 (0-5315-2152)
เลขานุการ 3000
ธุรการ 3000
45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ) 3831
ธุรการ 3833
46 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ศ.(พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ) 7000
เบอร์ตรง 0-5446-6758
47 โรงพยาบาลทันตกรรม 4703 / 4714
48 สภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ) -
ธุรการ 3701/3867
49 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ) -
ธุรการ 3701/3867
50 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพลรบ สวัสดี (ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) 2355
ธุรการ 2339
51 ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ) 2355
ธุรการ 1049
52 ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
ดร.อทิติ วลัญช์เพียร (ผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ) 3541
ธุรการ 3542
53 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 4703 / 4714
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง) 3705
ธุรการ 3704
54 ศูนย์เครื่องมือกลาง 4703 / 4714
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง) 3705
ธุรการ 3704
55 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง) 3077
ธุรการ 3076
56 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ (ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) -
57 หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 1067
ธุรการ 1068
58 หน่วยบริหารความเสี่ยง
นางสาวชญาดา จีนเอียด (หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง) 1017
ธุรการ 1070
59 อุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์) 1017
ธุรการ 3711-4
60 หน่วยธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี (หัวหน้าหน่วยธาลัสซีเมีย) -
ธุรการ 3461
61 คลีนิคแพทย์แผนจีน 3074
62 คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3683
63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3222
64 ศูนย์บริการทางการแพทย์ 3590
65 หน่วยงานเทคโนโลยีชีวภาพ 3308
66 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) 3864
67 ร้านขายของที่ระลึก 1204
68 หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5000