ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT"

:: ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง

16 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562

Aggie Inspiration Camp

:: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft Education Day @ UP

:: ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโยยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

:: ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด