x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร 6/6/2566 16:41:36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ 2/6/2566 14:28:23
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “Warm Up” ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่ 2/6/2566 14:22:28
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นกล้า Camp” ค่ายต้นกล้านักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 2/6/2566 13:37:53
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 25/5/2566 10:30:31
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 25/5/2566 10:09:53
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยสิ่งแวดล้อม Welcome to EHUP 24/5/2566 9:57:03
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยชุมชน CMHUP FIRST STEP 66th 23/5/2566 16:58:26
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พบหลักสูตร" 23/5/2566 16:51:45
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 23/5/2566 16:29:59
คณะวิศวะฯ ต้อนรับเกียร์ 14 ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566 22/5/2566 16:55:51
วิศวะ มพ. จัด “Gear Lab” เพื่อแชร์เทคนิคด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้แก่สโมสรนิสิตคณะ 10/5/2566 15:25:12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ภายใต้กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13 6/5/2566 11:05:54
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้จัดการนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายของนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา 182522 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 16/3/2566 10:28:27
คณะ ICT แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 15/2/2566 12:08:37
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” พัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล 6/2/2566 16:57:41
คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 6/2/2566 14:54:57
คณะ ICT จัดโครงการ ICT กาดมั่ว เตียวสันอ่าง เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกด้านความสามารถ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้กับนิสิต 3/2/2566 15:48:25
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ รายวิชาสัมมนา ในหัวข้อ "สถิติและการออกแบบวิจัยเพื่อการศึกษาโมเดลโครงสร้าง" 19/12/2565 15:24:27
“วิศวะ in Love” ให้ดนตรีรักพูดแทนความรู้สึกดีๆของนิสิตวิศวะ 19/12/2565 10:23:39
Page 1 of 4 (67 items)Prev1234Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน