x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตสาขา CPE เปิดประสบการณ์และแสดงออกความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023 29/11/2566 10:47:54
นิสิตหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ฝ่าแดดร้อน ลมหนาว หรือแผ่นดินไหว ลุยผลิตรายการ CTV อย่างต่อเนื่อง 27/11/2566 13:35:01
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการธุรกิจ SME และผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 27/11/2566 13:34:06
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 27/11/2566 13:24:18
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม International Day ณ East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:21:13
วิศวะฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 7คณะ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก 23/11/2566 14:39:19
วิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบ เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ให้กับนิสิต 22/11/2566 16:21:07
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 17/11/2566 15:37:45
วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 15/11/2566 14:34:34
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกผลงานไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2023) 6/11/2566 10:06:54
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566 26/10/2566 16:16:46
ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นสากล " นิสิตคณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมวิจัยระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการผลิตผึ้งพันธุ์ ประเทศไต้หวัน " 24/10/2566 11:31:32
สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Day 2023) พัฒนาแนวคิดและต่อยอดผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 20/10/2566 15:47:19
นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานหลักสูตรนิวแมติกส์ โดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด 20/10/2566 14:49:50
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ การควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น รุ่นที่ 2-3 5/10/2566 14:54:38
มหกรรมกีฬา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 26/9/2566 17:37:12
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต 26/9/2566 10:00:15
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต 26/9/2566 9:39:48
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรนิสิต ในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 The Best Social Activity Creator Content 22/9/2566 10:55:56
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” 15/9/2566 14:05:54
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” 15/9/2566 13:46:00
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” 14/9/2566 15:30:49
นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 13/9/2566 18:17:29
สโมรสรนิสิตคณะ ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต 13/9/2566 14:37:06
ATTC มพ. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัว ของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุม 13/9/2566 10:47:00
คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ "UP Identity festival #3 : Soft Power for Community Empowerment" 11/9/2566 10:24:36
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายแสงเดช สุขพรรณ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/8/2566 15:12:27
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Engineer Workshop Shirt 29/8/2566 17:23:56
วิศวกรรมอุตสาหการ ม.พะเยา จัดกิจกรรม @Doi กีฬาสานสัมพันธ์ IE 29/8/2566 17:18:45
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์' 28/8/2566 11:26:21
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น (รุ่นที่ 1) 10/8/2566 10:00:40
วิศวฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดอักษรฝักขามพะเยาบนเสื้อยืด 19/7/2566 17:06:18
สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “ร่วมใจมอบให้เพื่อน้อง ปันของแก่มูลนิธิบ้านมอบรัก จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 18/7/2566 16:10:19
วิทย์แพทย์ ม.พะเยา รับน้องสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง 18/7/2566 12:57:42
วิศวฯ จัดกิจกรรมวิ่งหลอมเกียร์ “Run For Fuang” ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 17:14:54
ชมรมดนตรี วิศวฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการ “RAIN COAT MUSIC CONTEST” 11/7/2566 15:59:22
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อตระหนักต่อวิชาชีพ 11/7/2566 15:38:24
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุให้แก่นิสิต เพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 10/7/2566 16:25:20
วิศวกรรมอุตสาหการนำชิ้นงานในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ถวายแด่วัดศรีอุโมงค์คำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 8/7/2566 11:11:14
กิจกรรม “กยศ. และกอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต”และ โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้” 3/7/2566 12:09:13
Page 1 of 3 (117 items)Prev123Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้