x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) 29/3/2563 21:22:36 ด้านการบริหาร
แนวปฏิบัติในช่วงระหว่างการปิดที่ทำการ เป็นการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา 28/3/2563 20:15:02 ด้านการบริหาร
ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 27/3/2563 22:14:40 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer) 27/3/2563 17:13:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19” 27/3/2563 16:26:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน 27/3/2563 14:03:47 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ พร้อมรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2563 27/3/2563 12:25:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะทันตแพทยศาสตร์ 26/3/2563 23:03:48 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 26/3/2563 16:35:47 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 26/3/2563 16:35:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 551 (5507 items)Prev1234567549550551Next