x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาธิตพะเยายุค New normal พร้อมสู้ Covid-19 9/7/2563 16:01:32 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 9/7/2563 15:28:56 ด้านการบริหาร
SEEN ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย 9/7/2563 11:25:40 ด้านการบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)) 8/7/2563 15:14:54 ด้านความเป็นสากล
ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ “การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป” 8/7/2563 13:43:49 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 8/7/2563 11:34:54 ด้านการบริการวิชาการ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570 7/7/2563 16:29:35 ด้านการบริหาร
บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาด(Big Cleaning Day) สถานที่ทำงานพร้อมทำ 5 ส 6/7/2563 17:51:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานช่างคณะทันตแพทยศาสตร์ เร่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝอยละออง เพื่อลดความเสี่ยงสำหรับบุคลากร นิสิตและผู้มารับบริการทางทันตกรรม 5/7/2563 22:43:39 ด้านการบริหาร
“NIA ผนึกกำลัง UPITI ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ 15 โครงการ” 5/7/2563 17:05:31 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 576 (5758 items)Prev1234567574575576Next