x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx 12/8/2565 13:05:07 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564 11/8/2565 23:29:15 ด้านการบริหาร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 11/8/2565 16:31:50 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน 11/8/2565 16:21:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565 11/8/2565 16:10:29 ด้านการบริการวิชาการ
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 11/8/2565 16:02:18 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 11/8/2565 15:18:26 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา MOU กับองค์กรภาคีเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อผลิต “บัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์” 11/8/2565 12:04:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดบ้าน สาธิต มพ. ต้อนรับ คณะวิทย์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน 11/8/2565 11:42:51 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 11/8/2565 10:20:01 ด้านการบริหาร
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 11/8/2565 10:12:03 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565 11/8/2565 10:04:06 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 11/8/2565 9:43:51 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10/8/2565 18:25:12 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบ iThesis" 10/8/2565 15:22:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ 10/8/2565 14:58:27 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)” 10/8/2565 14:54:33 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 10/8/2565 13:52:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา ร่วมเสวนา พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : จากโนบายสู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จ 10/8/2565 12:04:29 ด้านการวิจัย
กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 9/8/2565 23:16:45 ด้านการบริหาร
สัตวศาสตร์ ม.พะเยา สุดปัง! มุ่งหน้าเข้าร่วม " การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 'NASCoT 2022 " 9/8/2565 20:50:14 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 9/8/2565 17:15:18 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565 9/8/2565 15:50:39 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 9/8/2565 12:35:40 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9/8/2565 12:12:12 ด้านการบริการวิชาการ
สาธิต มพ. ต้อนรับรุ่นพี่ สาธิต มช. เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาองค์กรร่วมกัน 9/8/2565 11:57:50 ด้านการบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565 9/8/2565 7:32:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/8/2565 20:16:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
ต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/8/2565 17:00:02 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน 8/8/2565 16:42:28 ด้านการบริหาร
ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ 8/8/2565 16:17:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 8/8/2565 15:44:06 ด้านการบริการวิชาการ
แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดแปลงสาธิตแสดง ณ งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 8/8/2565 14:45:02 ด้านการวิจัย
กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน” 8/8/2565 14:07:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565 8/8/2565 10:21:45 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “การเขียนประเมินค่างาน” 8/8/2565 9:41:30 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 8/8/2565 9:29:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 8/8/2565 9:25:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ 8/8/2565 9:15:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 8/8/2565 1:47:44 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 7/8/2565 14:59:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 7/8/2565 9:33:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด 6/8/2565 9:51:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร 6/8/2565 9:41:50 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม 5/8/2565 19:00:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 5/8/2565 18:13:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดอบรม Up Skill ด้านการสื่อสารองค์กร กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ PR UP Network 2022 5/8/2565 17:09:42 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 5/8/2565 16:19:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์และสำนักพิมพ์ วิญญูชน มอบทุนเพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 5/8/2565 16:13:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา 4/8/2565 21:32:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 185 (9223 items)Prev1234567183184185Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน