x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
งานแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง 26/11/2565 20:45:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 26/11/2565 16:19:21 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 26/11/2565 9:43:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 25/11/2565 23:28:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ 25/11/2565 23:23:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/11/2565 23:18:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 25/11/2565 23:14:17 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร ในกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา “ ณ ห้องUB003 25/11/2565 16:40:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ “Current Biomedical Research and Innovation 2022 ครั้งที่ 1 25/11/2565 16:28:33 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์รับมอบชุดหนังสือนิทานคุณธรรม “การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ” 25/11/2565 16:11:49 ด้านการวิจัย
ร่วมหารือ MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/11/2565 15:59:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 25/11/2565 13:54:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธในกิจกรรม "สัปดาห์แนะแนว Guidance expo 2023" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 25/11/2565 12:10:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด 25/11/2565 11:58:13 ด้านการบริหาร
โครงการ "ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง" เพื่อเป็นการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพะเยา 24/11/2565 16:42:36 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำอิง” ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา 24/11/2565 13:21:57 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์ 24/11/2565 9:56:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) 24/11/2565 0:03:15 ด้านการบริหาร
คณาจารย์และนิสิตวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน 23/11/2565 16:47:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/11/2565 12:08:21 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 23/11/2565 11:33:50 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจร่วมกิจกรรมในงาน “โชว์ของหน้าตึกครั้งที่ 5 ม่วนจอย ปล่อยชิล ไปกับ BCA” 23/11/2565 11:06:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคีซีพีออลล์ Education Collaborations with NEXTSS 2022 23/11/2565 11:04:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพะเยา 23/11/2565 11:03:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม 23/11/2565 10:48:33 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 23/11/2565 10:29:34 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx 23/11/2565 10:23:11 ด้านการบริหาร
“มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนชายขอบ” Phayao Models for Double Inequality 23/11/2565 10:08:24 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/11/2565 9:53:57 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์(ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป) 23/11/2565 9:29:11 ด้านการวิจัย
การสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมสำหรับ AUN QA 4.0 23/11/2565 8:57:31 ด้านการบริหาร
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ BCG ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23/11/2565 8:56:11 ด้านการวิจัย
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 23/11/2565 8:53:25 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali 23/11/2565 8:52:26 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ และโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 23/11/2565 8:35:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา 22/11/2565 18:20:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งบุคลากรร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม “อักขระล้านนาบนถุงผ้ารักษ์โลก” ในกิจกรรม งานสืบสานตำนานสายนที ประเพณียี่เป็ง 22/11/2565 18:01:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ประจำปี 2565 22/11/2565 16:57:48 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ 22/11/2565 16:39:47 ด้านการวิจัย
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าหารือและแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ในการฝึกอบรม เกี่ยวกับธุรกิจการบิน กับบริษัทไทยไฟล์ทเทรนนิง (TFT) จำกัด 22/11/2565 16:37:38 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2565 22/11/2565 16:29:05 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน จังหวัดพะเยา 22/11/2565 16:21:33 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 22/11/2565 16:13:25 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 22/11/2565 15:36:45 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 22/11/2565 15:24:36 ด้านการบริการวิชาการ
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประขุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางและการร่วมออกแบบนโยบายในการดำเนินงานวิจัย 22/11/2565 14:53:18 ด้านการวิจัย
ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 22/11/2565 14:46:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ 22/11/2565 14:41:58 ด้านการวิจัย
บริการวิชาการ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 22/11/2565 14:04:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 และผ่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาฯรอบมหกรรม 22/11/2565 14:04:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 199 (9944 items)Prev1234567197198199Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน