x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ “ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน” ในรูปแบบ Zoom Online 15/5/2564 18:04:30 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/5/2564 16:41:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 14/5/2564 15:57:35 ด้านการบริหาร
“มพ.พร้อม” Line ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับบุคลากรและนิสิต ม.พะเยา 14/5/2564 15:28:06 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 “หมอพร้อม” 14/5/2564 14:59:15 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลากา 12/5/2564 18:09:42 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบออนไลน์ 12/5/2564 16:24:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกลาง ม.พะเยา เปิดตัวระบบ UP-DMS เพื่อให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุค Digital 12/5/2564 15:53:54 ด้านการบริหาร
รับรางวัล ITA ประจำปี 2564 12/5/2564 11:27:23 ด้านการบริหาร
วิดิทัศน์การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2564 10/5/2564 10:52:49 ด้านการบริหาร
Page 1 of 747 (7464 items)Prev1234567745746747Next