x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 10/12/2562 22:18:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต เตรียมนำนิสิต UP Ambassadors ร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10/12/2562 21:19:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำป่าหวาย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “สันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรค” 9/12/2562 15:17:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิด"ห้องสมุดท่ามกลางหุบเขา" ม.พะเยา 9/12/2562 13:56:20 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2563 9/12/2562 13:08:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอ prototype ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) กิจกรรม “Design thinking” 9/12/2562 11:43:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 9/12/2562 11:24:24 ด้านการบริหาร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก 9/12/2562 10:16:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา 7/12/2562 20:45:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก 6/12/2562 18:49:56 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 474 (4738 items)Prev1234567472473474Next