x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรม 14 ปี รำลึก นึกถึง SEEN 15/10/2564 15:03:15 ด้านการบริหาร
SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd. 15/10/2564 14:55:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 15/10/2564 11:48:09 ด้านการบริการวิชาการ
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) 15/10/2564 11:25:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 15/10/2564 10:45:48 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 15/10/2564 10:22:28 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 15/10/2564 10:20:17 ด้านการบริการวิชาการ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน 14/10/2564 17:24:48 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ประจำปี 2564 14/10/2564 15:30:12 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม 14/10/2564 9:38:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 782 (7811 items)Prev1234567780781782Next