x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา อนาคตหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 19/9/2563 18:26:01 ด้านการบริหาร
8th Research to Market : R2M University of Phayao 19/9/2563 17:10:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 19/9/2563 10:52:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม 18/9/2563 21:30:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 18/9/2563 18:31:15 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18/9/2563 17:01:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คลินิกให้คำปรึกษาทางกฏหมาย​ คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกฉ้อโกง เข้าพบพนักงานสอบสวน​ ณ​ สถานีตำรวจภูธรแม่กา​ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ 18/9/2563 16:43:31 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ร่วมกับ 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 18/9/2563 16:37:58 ด้านการบริหาร
นักเรียนสาธิตพะเยา จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต ประจำปีการศึกษา 2563 18/9/2563 16:30:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 เพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบ 18/9/2563 16:08:40 ด้านการวิจัย
Page 1 of 619 (6188 items)Prev1234567617618619Next