โครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

23/5/2562 14:06:21น. 1147
โครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่,ประจำปีการศึกษา,2562

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สารวัตรนิสิต เวียง สโมสรนิสิต ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 ณ ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนิสิตผู้นำกิจกรรมและเป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ได้เชิญ ดร.อนวัช  มีเคลือบ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในเรื่อง ขับเคลื่อนใจในกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักตระหนัก และคำนึงถึงการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานร่วมกันได้ 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีและการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้นำนิสิต ที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต

โดยภายในโครงการได้มีการให้ความรู้การเสริมทักษะในการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมนิสิตและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต จากบุคลากรกองกิจการนิสิต ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 2 วัน

facebooktwitterline


ภาพ :   องค์การนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
23/5/2562 14:06:21น. 1147
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน