กิจกรรม U2T4BCG Showcase มหาวิทยาลัยพะเยา

21/9/2565 13:58:23น. 556
กิจกรรม U2T4BCG Showcase  มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรม U2T4BCG Showcase
มหาวิทยาลัยพะเยา
                               มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม U2T4BCG Showcase ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายจาก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ซึ่งเป็นการต่อยอดของการดำเนินงานจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป็นการเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาภายใต้โครงการ ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
                   วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม U2T4BCG Showcase โดยมี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน พร้อมด้วยการรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นางสาวนิศากร จึงเจริญธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการ U2T4BCG เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และรับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากส่วนงานราชการที่เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยในกิจกรรม ได้มีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T4BCG product Showcase จำนวน ๙๘ ตำบล ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา ๖๘ ตำบล จังหวัดเชียงราย ๒๕ ตำบล จังหวัดน่าน ๓ ตำบล และจังหวัดลำปาง ๒ ตำบล และกิจกรรมเดินแบบ U2T Product Showcase รวมไปถึงการประกวดรางวัล U2T4BCG Showcase Awards ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
                     ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งมั่นในปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และเป็น มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ผลิตงานวิจัยที่เป็นรากฐานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวหน้า สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรมได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่ ให้ผู้ดำเนินงานได้นำเสนอผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากร นักวิจัย ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการ สื่อสารบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน เพื่อเกิดการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อชุมชน สู่การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
21/9/2565 13:58:23น. 556
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน