คณาจารย์และนิสิตวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน

23/11/2565 16:47:06น. 280
คณาจารย์และนิสิตวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน เรือนจำ และสถานพินิจเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยาเพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณาจารย์ผู้สอนและนิสิตในรายวิชา 100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนประชาบำรุง เรือนจำจังหวัดพะเยา และสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาเพื่อนำข้อมูลที่มาใช้ในการสร้างหัวข้อและจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชนตามหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้ตรงกับความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนและกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการทางกฎหมายได้อย่างเท่าเทียม

ในภาคเช้า คณาจารย์ผู้สอนวิชาคลินิกกฎหมายสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน อ. พลอยขวัญ เหล่าอมต อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุง อ. นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อ. วรลักษณ์ เมืองชู ผศ. วารุณี จันทร์ทอง อ. จีรวรรณ สุวรรณสุจริต โดยมี อ. พรณัชชา ทับพันบุปผา ผู้ช่วยสอน ได้นำนิสิตชั้นปีที่สี่ไปยังโรงเรียนประชาบำรุง อ. เมือง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล โดยนิสิตของคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชนได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่นักเรียนเคยพบหรือประสบกับตนเอง หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจเพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่จะนำมาจัดทำแผนการสอนให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการคำปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมก็สามารถส่งต่อเรื่องให้แก่คลินิกให้คำปรึกษากฎหมายของทางคณะนิติศาสตร์ซึ่งนิสิตปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยต่อไปได้

ในภาคบ่าย มีการแบ่งสายการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 สายได้แก่ กลุ่มเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา ซึ่งมี อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุง อ. นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ผศ. วารุณี จันทร์ทอง อ. จีรวรรณ สุวรรณสุจริต และ อ. พรณัชชา ทับพันบุปผาเป็นผู้ดูแลการทำกิจกรรม และกลุ่มเก็บข้อมูลจากเยาวชนในสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยมี อ. พลอยขวัญ เหล่าอมตและ อ. วรลักษณ์ เมืองชู เป็นผู้ดูแลการทำกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและสถานพินิจ ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจในการให้ความสะดวกและข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนการสอนและจัดเตรียมกิจกรรมการสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชนในโอกาสต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/11/2565 16:47:06น. 280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์และนิสิตวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน

#คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #sdg4 #sdg10
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน