มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

29/11/2565 11:38:03น. 226
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว
โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
                        มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน" มีพันธกิจครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area Based University) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ทั้งที่จับต้องได้ (Tangible culture) และจับต้องไม่ได้ (Intangible culture) มาเป็นองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา เพิ่มมูลค่าด้วยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน” นำสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Phayao Learning City ที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities : UGNLC) มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว ไหว้สาพญางำเมือง ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อสื่อสารการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมด้วยการแสดงดนตรีผสมผสานที่มีอัตลักษณ์และบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองพะเยา เกิดนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดงร่วมสมัย อีกทั้งเป็นการยกระดับกิจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นเมืองของพะเยา พัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป


                เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานข่วงวัฒนธรรมพญางำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในพิธี เปิดการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว ไหว้สำพญางำเมือง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับด้วย โดยการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว ชุด ไหว้สำพญำงำเมืองประกอบด้วยการแสดง ๔ ชุด ได้แก่ อารยะเมืองพยาว สายสัมพันธ์วัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง ยลวิถีเมืองพะเยา และ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา จากการร่วมมือของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้เพลงเก่าของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ นำมาเรียบเรียงใหม่ พร้อมบรรเลงผ่านวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้า เป็นการรังสรรค์ท่วงทำนองคีตศิลป์กระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่า ผ่านบทเพลงและท่วงทำนองอันเป็นเอกลักษณ์ ด้านผลงานศิลปะทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดต่อไป


 


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

#โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน #การแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว #มหาวิทยาลัยพะเยา #กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน