กิจกรรมพบอาจารย์ประจำรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

20/8/2564 10:43:57น. 98
GE Online
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมพบอาจารย์ประจำรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก
- รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือ 003136 พะเยาศึกษา
- รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
- รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ
- รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต
- รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 64) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น xx ท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามงาน และชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
20/8/2564 10:43:57น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมพบอาจารย์ประจำรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

#GE Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน