มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไปพร้อมวางแผนการป้องกัน การป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน

28/10/2564 18:27:23น. 450
มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีน Covid-19 ให้นิสิตและชุมชน พร้อมดำเนินงานวางแผนการป้องกัน การแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน


มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป

พร้อมวางแผนการป้องกัน การป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารและกำกับการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019: COVID-19) นำโดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนรอบพื้นที่ด้วย

โดยที่ประชุมได้มีการรายงาน สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ซึ่ง ณ วันประชุมมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๗ ราย รวมยอดสะสม ๑๔๑ ราย เป็นนิสิต ๑๓๗ คน บุคลากร ๑ คน และบุคคลภายนอก ๓ คน (เฉพาะระลอกที่เกิดการระบาดหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ยอดสะสมทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่พักอาศัยอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังเปิดการเรียนการสอนและการสอบเป็นระบบออนไลน์ ร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหอผู้ป่วยรองรับผู้ติดเชื้อ Cohort ward ๖๗ เตียง  (ชาย ๓๓ เตียง , หญิง ๓๔ เตียง) และATK Positive ward ๒๓ เตียง อีกทั้งยังส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลพะเยา , โรงพยาบาลดอกคำใต้ , โรงพยาบาลเชียงคำ , โรงพยาบาลสนาม อบจ.พะเยา พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดแนวทางการคัดกรองบุคคลเข้า – ออก มหาวิทยาลัยพะเยา และอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการจัดรถรับ - ส่ง นิสิต ที่รักษาหายขาดจากการติดเชื้อ จากโรงพยาบาลสนามกลับหอพัก จะต้องมีการ monitor นิสิตที่พักอาศัยอยู่หอพักเอกชน และหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการและกองกิจการนิสิต ผ่านการร่วมมือของ ผู้ให้บริการหอพัก และเทศบาลตำบลแม่กา 

 ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานการฉีดวัคซีน พบว่า ปัจจุบัน (วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) มีนิสิตฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ ๕๗ ของจำนวนนิสิตทั้งหมด จำนวน ๑๙,๖๙๑ คน ได้รับวัคซีนแล้ว ๑ เข็ม ๕,๘๘๔ คน วัคซีนแล้ว ๒ เข็ม ๕,๓๕๕ คน และบุคลากรฉีดวัคซีนแล้ว  ร้อยละ ๙๒ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด