ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ

8/12/2565 16:00:19น. 940
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

          วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มอบโดยปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ณ กระทรวงการคลัง          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถานศึกษาเป็นอย่างมากในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง


          ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา กองทุนจึงได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ โดยกองทุนได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง


 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/12/2565 16:00:19น. 940
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน