คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการการศึกษา

คู่มือนิสิต

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

คู่มือใช้งานระบบสมัคร ระดับปริญญาตรี-โครงการพิเศษ

คู่มือการใช้งานระบบสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี

คู่มือใช้งานระบบรับสมัครสำหรับครูแนะแนว

คู่มือให้บริการขั้นตอนการลงทะเบียน

คู่มือให้บริการขั้นตอนให้นิสิตยื่นสำเร็จการศึกษา - กรณีที่นิสิตไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

คู่มือให้บริการขั้นตอนการยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

คู่มือการใช้งาน LINE Application UP Grade (ผู้ปกครอง)

คู่มือการตรวจสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบ iservice สำหรับนิสิต

คู่มือการให้บริการนิสิตพิการ

คู่มือการให้บริการด้านวิจัย

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ แหล่งทุนภายนอก

คู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

คู่มือการให้บริการด้านอื่นๆ

คู่มือการให้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการให้บริการทางทันตกรรม