แชร์ Twitter   
817
  

     สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,คณะแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
        เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้อง MD3301 และ MD4201 (ตึกใหม่) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงได้จัดโครงการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพฯ ขึ้น เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนสุขศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนตามหลัก KAP วิธีการเขียนแผนสุขศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนตามหลัก KAP ฝึกปฏิบัติการตั้งวัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรม การเลือกใช้แบบประเมินผล การเลือกใช้สื่อประกอบการ
ให้สุขศึกษา และกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม โดยทีมคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
        นอกจากนี้ ยังทีการแนะแนวประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ประสบการณ์การฝึกวิชาชีพฯ ด้านหัตถการ ด้านการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ด้านการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน และการทำงานในโรงพยาบาล โดยคุณวรวิช จักรไม้
(เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ) แนะแนวประสบการณ์การวิชาชีพฯ ด้านแนวทางการสมัครงาน ด้านประสบการณ์การวิชาชีพ
การส่งเสริมสุขภาพที่จำเป็นต้องมี โดยคุณธีระพงษ วารี (เจ้าหน้าที่ พรบ. รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ) รวมถึงกลยุทธ์และประสบการณ์การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ความสำคัญของการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในโรงเรียน ประสบการณ์การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมโรคในโรงเรียน โดยคุณกฤษฎา ปัญญาธนัญชัย (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคทั้งคนและสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน)ภาพ :   อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 23:53:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน