จำนวนผู้อ่านข่าว ::179

     MIS เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานเปิดโลกการศึกษา “ชมพูขาวนิทัศน์” ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานเปิดโลกการศึกษา ชมพูขาวนิทัศน์ ภายใต้หัวข้อ งานสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีสี่ตำบล สู่การเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

 

ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 17:24:48

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน