จำนวนผู้อ่านข่าว ::670

     ม.พะเยา ต้อนรับวิทยากรชาวอเมริกัน บรรยายให้ความรู้แบบ STEM


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Fred Finley วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Culture-based STEM Education” ให้แก่อาจารย์และนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และครูวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแนวใหม่ Culture-based STEM Education โดยผู้เชี่ยวชาญฟุลไบร์ท

STEM คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมนำมาใช้ในการสอนวิทยาศาตร์ในโรงเรียน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการบรรยายให้ความรู้จากโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-27 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 11:55:45

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน