อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 12/9/2562 11:03:52น. 1202

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา,นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ


      วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต                     อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานโดยภาพรวมของศูนย์ฯ โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ภายในศูนย์ฯ อาทิ  การผลิตผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชหมุนเวียน เรือนเพาะชำ การผลิตนกกะทาไข่ การผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่อนามัย การเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(ปลานิล) เป็นต้น


     สำหรับ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเทียบเท่าสำนักงานคณะ โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ดูแลบริหารงานและกิจการภายในศูนย์ฯ การดำเนินงานประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1 งานศึกษาและพัฒนาพันธ์พืชและเกษตรกรรม 2.งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 3.งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนิสิต รวมถึงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกอีกด้วย 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 11:03:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน