แชร์ Twitter 
354
   SDG

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านต๋อม กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม

คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับ,รพ.สต.บ้านต๋อม,กำนันตำบลบ้านต๋อม,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง,จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม,การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ,ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม

เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ และ ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม
.เมือง จ.พะเยา กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง หมูที่ ๑-๑๘ จำนวน ๕๔ ท่าน ได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม  ของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ในโครงการ ๑ คณะ ๑โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ภาพ :   อ.วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 16:21:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน