คณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิต หลักสูตร และการเรียนการสอน 14/11/2562 15:01:44น. 1205

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 พ.ย. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ในการนี้ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานบริการวิชาการของคณาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP-UP) ซึ่งสามารถสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการได้ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น ทีมผู้บริหารของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เทสโก้ บางกอก จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่รับบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สามารถบำบัดน้ำได้สูงถึงวันละ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อหลักในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และสหกิจศึกษาของนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 15:01:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน