แชร์ Twitter   
862
  

     คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล)

สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องเรียน PKY 1 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และครูพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรสาธารณสุข ของประเทศ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ร่วมกับมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในภาคเอกชน

โดยให้นิสิตออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมสุขภาพ ที่โรงพยาบาลชุมชนเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 16:34:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน