แชร์ Twitter   
1168
  

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายพิเศษให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก

บรรยายพิเศษ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.อาริยา รัตนทองคำ และ ผศ.ทพ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ จากสาขาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านชีววิทยาช่องปากและระบบบดเคี้ยวให้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ จากสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านทันตกรรมบูรณะให้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ทพ.ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ 

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

เว็บไซต์: www.dentistry.up.ac.th/readnews/read/304  

โซเชียลมีเดีย: www.facebook.com/DentPhayao

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 17:47:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน