แชร์ Twitter   
1284
  

     นิสิตวิทยาเขตเชียงรายหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง วิทยาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2562) นิสิตวิทยาเขตเชียงราย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง วิทยาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์  รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษาเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (I.S.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน เป็นวิทยากรในการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/11/2562 16:54:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน