คณะนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนา “การค้าข้ามแดน: โอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา” 18/11/2562 16:57:03น. 1531

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา_วิจัยบ้านฮวก_รถไฟจีน-ลาว

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนา “การค้าข้ามแดน: โอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา” เพื่อเป็นเวทีคืนข้อมูลชุดโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาจังหวัดพะเยา

   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนา “การค้าข้ามแดน: โอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา” ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.นิรมล พรมนิล ดร.ฑาริกา พลโลก และคณะวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเสวนา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 85 คน ได้รับความสนใจและร่วมมือที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

   สำหรับการสัมมนา ดังกล่าว เกิดจาก แผนงานวิจัยการจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และโครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงจาก โครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น – เวียงจันทน์) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีประเด็นการสัมมนาในครั้งนี้ถึง 5 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อ “การค้าข้ามแดน ความสัมพันธ์ไทย-ลาว” โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

หัวข้อ “ผลกระทบรถไฟจีน-ลาว ที่มีต่อการค้าข้ามแดน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อ “ความพร้อมของระบบโลจิตสติกส์ เพื่อรองรับการค้าข้ามแดน” โดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อ “ความท้ายทายของผู้ประกอบการในการค้าข้ามแดน+GMS” โดย ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก เพื่อรองรับการค้าข้ามแดน” โดย ดร.ฑาริกา พลโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   ทั้งนี้หลังจากจบการเสวนา ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1G9MPmlGsk8fN-uZwM7k1jgue45ryWwRA?usp=drive_open
ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 16:57:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน