รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางไปร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ 20/11/2562 10:26:20น. 1232

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผอ.สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน ได้เดินทางไปร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 25 แห่ง เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกองบริหารงานวิจัย ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในบริเวณพื้นที่การจัดสัมมนาครั้งนี้ อีกด้วยภาพ :   นางสาวสิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 10:26:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน