มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอำเภอแม่ใจ หนองเล็งทราย ตามปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ Motto “ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี”

27/11/2562 16:29:49น. 3100
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอำเภอแม่ใจ

               อำเภอแม่ใจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแม่ใจอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หนองเล็งทราย 5,563 ไร่ โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้ Motto อเมซอนหนองเล็งทราย ชมควายพันตัว  ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี  โดย ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษาคณะทำงานการพัฒนาอำเภอแม่ใจอย่างยั่งยืน  พร้อมคณะทำงาน อาจารย์ภัคธิมา วังยาว  และอาจารย์ปณิธาน  ประมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกรอบการพัฒนา และให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมาย การบริหารจัดการ และภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีผู้แทนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ นำโดยว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ นายพีรัช จันธิมา ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ใจ นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์  ผู้นำชุมชนอำเภอแม่ใจ และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และจะนำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น ไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

facebooktwitterline


ภาพ :   คุณธราดล จำรัส   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   
27/11/2562 16:29:49น. 3100
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอำเภอแม่ใจ หนองเล็งทราย ตามปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ Motto “ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน