Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::621

     วันเกียรติยศวิทยาการจัดการ วันแห่งความภาคภูมิใจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

     คณะวิทยาการจัดกและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดวันเกีตรติยศวิทยาการจัดการ วันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่น อีกทั้งรางวัลที่มอบในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติประวัติ เป็นตัวแทนของคุณงามความดี ที่ทรงคุณค่า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้อื่นได้ยึดถือปฏิบัติตาม

       ในครั้งนี้ได้มีผู้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 46 ท่าน ดังนี้

รางวัล  “ผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562”

ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล  (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์  (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล  (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

ดร.สมคิด ยาเคน  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด)

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร  (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน  (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อ)

 

รางวัล  “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562”

ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง  : ศิษย์เก่าดีเด่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร  : ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีภาธรทฤฒ ปานสอน  : ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

นายบุรินทร์ กลีบเมฆ  : ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการตลาด

นายอุกฤษฎ์ ศรีทัน  : ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

รางวัล  “ด้านวิจัย นวัตกรรม และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562”

ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ และดร.วีระพงษ์  กิติวงค์

ด้านผลงานวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ได้แก่ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี

ด้านนักวิจัยต้นแบบของคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  ส้มจันทร์

ด้านนักวิจัยหน้าใหม่ ได้แก่ ดร.กานต์พิชชา  กองคนขวา, ดร.ธีรุตม์  หมื่นวงษ์เทพ และดร.นิรมล  พรมนิล

ด้านนักวิจัยผู้มีผลงานต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ และดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ

ด้านการสืบสานวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์, ดร.สาธิต  เชื้ออยู่นาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ  สมยาโรน

ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาจารย์นวพร  เกษสุวรรณ, อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, อาจารย์ชาญชัย  พรมมิ และดร.สมคิด  ยาเคน


รางวัล  “บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562”

นางเยาวลักษณ์ นามลังกา


รางวัล “ประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562”

นางสาวชนากานต์  อินตุ้ย, นายทักษ์ดนัย  อุ่นเรือน, นายณัฐวัติ  สีลาเวียง, นายรัตพล  จอมแปง, นางสาวพีรกานต์  หาญจริง, นางสาวจิรชยา  เอมใจ, นางสาวณัฐวิกา  ถาลี, นายวรากร  แก่นทอง, นางสาวณัฐธิดา  คล้อยปาน, นางสาวศศินา  นากแก้ว, นางสาวพาณิภัค  พึ่งอินทร์, นางสาวประภากรศิลป์  เพ็งพุฒ, นางสาวรินรดา  ดอนศรีมอญ, นายณัฐกฤษ  สนธิคุณ, นายสุทธิพงศ์  อำไพ, นายภูชิต  ธรรมสอน

 


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/1/2563 13:01:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด