Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1305

     รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/1/2563 13:50:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน