ม.พะเยา จัดกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

23/1/2563 11:23:01น. 2251
วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ หรือ one Faculty one Signature เป็นโครงการหนึ่งที่ขยายความสำเร็จมาจาก1 คณะ 1 โมเดล ที่จะเป็นโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีความคิดความสามัคคีในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพะเยา นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ หรือ one Faculty one Signature ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ซึ่งชื่อเดิมคือ 1 คณะ 1 โมเดล ในการดำเนินงานมาแล้ว 8 ปี และพัฒนาสู่ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ซึ่งเป็นการขยายความสำเร็จ ให้มีความต่อเนื่องยิ่ง ๆ ขึ้นไปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบของการพัฒนาชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น สร้างให้เกิดอาชีพ รายได้ ความเข้มแข็งสามัคคี เพื่อยืนยันบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม”

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก 16 คณะ 2 วิทยาลัย อาทิเช่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โมเดลเศรษฐกิจชุมชนสีเขียวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น) คณะเภสัชศาสตร์ (ชุมชนเกิดยั่งยืนด้านสุขภาพ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการบูรณาการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เวียงลอ) เป็นต้น ซึ่งการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานที่ให้การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพทั้งนักวิจัย นิสิต ตลอดจนชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จักในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป
facebooktwitterline


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
23/1/2563 11:23:01น. 2251
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน