ม.พะเยา เตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA 63 27/2/2563 13:36:44น. 1182

ITA 63 ม.พะเยา
     วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 . กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมการ   เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีอาจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำความเข้าใจในการ   เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีคณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 120 คนแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/2/2563 13:36:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน