โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร “วิทยาลัยการศึกษา”

17/3/2563 18:02:23น. 1328

โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร วิทยาลัยการศึกษา

              วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินโครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้การต้อนรับจาก รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษา และทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งชี้แจง ถึงประเด็นปัญหา พร้อมสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะนำพามหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่สถานศึกษาที่สมบูรณ์ แบบ สร้างคุณภาพ เพื่อชุมชน สร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างให้ความเข้มแข็ง พัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งยังชี้แจงถึงมาตรการควบคุมและป้องนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19 และภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงกับการติดเชื้อให้กับนิสิต

หลังจากนั้นได้รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยการศึกษา โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอ PA ; Non-Degree Program 5 หลักสูตรที่วิทยาลัยการศึกษาได้พัฒนา คือ 1.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำหรับครูคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา 2.การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.การประยุกต์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา 4.การประยุกต์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา และ 5.การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูศตวรรษที่ 21 และนำเสนอรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจำนวน 12 รายวิชา โดยมีแผนจัดทำเพิ่มอีก 10 รายวิชา รวมทั้งหลักสูตร กศ.บ.ทั้งสิ้น 22 รายวิชา เพื่อพัฒนาสู่การเรียนออนไลน์ตอบรับแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงทิศทางในการบริหารจัดการจะดำเนินงาน ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันfacebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
17/3/2563 18:02:23น. 1328
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร “วิทยาลัยการศึกษา”

#ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ #รศ.ดร.สมบัติ นพรัก #วิทยาลัยการศึกษา #เข้าเยี่ยม #แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน