อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

23/3/2563 13:15:53น. 2750
พยาบาล

     วันนี้ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานที่มุ่งมั่น ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสอดรับการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมกับนโยบายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล โดยผลิตกำลังคนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล บูรณาการร่วมกัน ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และในช่วงนี้ การป้องกันไวรัส Covid-19 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้นโยบาย ในการป้องกันและรับมือ ทั้งทางด้านการป้องกันตัวเอง หรือแม้กระทั้งการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ถ้าหากไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยง พร้อมป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัย และร่วมรณรงค์ให้คณะใส่ใจในเรื่องของ Social Distancingเพื่อการป้องกันที่ดี และตระหนักในเรื่องของ ไวรัส Covid-19 ให้เป็นมาตรการพิเศษมากยิ่งขึ้น


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล ปัจจุบันมีจำนวนนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน โดยที่ผ่านมาได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถานที่แหล่งฝึกของนิสิตพยาบาล เพื่อผลิตกำลังคนให้เป็นที่ต้องการของสังคม โดยยึดหลักวิชาชีพในการดำเนินงานเป็นหลัก พร้อมกับสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร และสถาบันต่าง ๆ ด้านการพยาบาล อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้เป็นประโยชน์

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
23/3/2563 13:15:53น. 2750
Print Friendly and PDF

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#พยาบาล #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน