การประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ภายใต้หัวข้อ “พะเยา: แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ” 26/5/2563 10:52:44น. 1098

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมี นายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ว่าที่ร้อยโท ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา นางสุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายโชคดี สกุลกวีพรผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางมณฑากาญจน์ ปรางค์มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายอัษฏากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และคณะทำงานโครงการ Phayao : Learning City ได้ร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ภายใต้หัวข้อ “พะเยา: แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (TK Park)    แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/5/2563 10:52:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน