มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย 11/6/2563 14:04:59น. 818

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 10  มิถุนายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA  ในระดับ A และระดับ B จำนวน 11 หน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ โดย ผลคะแนนในระดับ A ได้ผลคะแนนการประเมินตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  วิทยาลัยการศึกษา(87.41) วิทยาเขตเชียงราย(86.33) กองกลาง(86.29) กองแผนงาน(85.99) ผลคะแนนในระดับ B ได้ผลคะแนนประเมินตั้งแต่ 75.00 - 84.99 คะแนน จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา(82.53) กองบริหารงานวิจัย (82.12) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(82.11) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา(80.97) คณะวิทยาศาสตร์(78.62)  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์(77.88) และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์(75.50) หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมแสดงเจตจำนงมหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2563 14:04:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน