คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจคุณภาพอากาศภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 17/6/2563 14:07:53น. 637

สำรวจคุณภาพอากาศ

           เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และอาจารย์สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจคุณภาพอากาศภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยดำเนินการสำรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) สารฟอร์มาลดีโฮด์ (CH20) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่นละออกขนาดไม่เกิน 2.3 ไมครอน (PM 2.5) ทั้ง 4 ชั้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบการระบายอากาศภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รวมถึงค่าฝุ่นละออกขนาดเล็ก (PM) ต่อไป     แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/6/2563 14:07:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน