ดร.จุฑามาศ เทพมาลี อาจารย์หลักสูตรชีวเคมี ได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบของวิธีการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีแนวใหม่ โดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด 13/7/2563 11:09:58น. 1917

ดร.จุฑามาศ เทพมาลี อาจารย์หลักสูตรชีวเคมี ได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบของวิธีการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีแนวใหม่ โดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในโลก สาเหตุของโรคเกิดจากการได้รับพยาธิใบไม้ตับ จากการกินปลาน้ำจืดที่ไม่สุก ตัวอ่อนของพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดี จนเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด

 

ดร.จุฑามาศ เทพมาลี ในขณะที่ศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนใจถึงวิธีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีแนวใหม่ที่เรียกว่า เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cellular immunotherapy) จึงได้ทำการวิจัยจนสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเพิ่มความสามารถของเซลล์ภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยการยับยั้งตัวรับสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน-เทนและทีจีเอฟ-เบต้า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง และหัวหน้าหน่วยอณูเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นี่จึงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทดลองใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้รักษาจริงในอนาคต

 

ปัจจุบัน ดร.จุฑามาศ เทพมาลี เป็นอาจารย์หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานที่ ดร.จุฑามาศ เทพมาลี เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรกได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว 2 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยซึ่งมีชื่อร่วม และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอีก 4 เรื่อง และมีการยื่นจดสิทธิบัตร 1 ชิ้น และได้เข้าร่วมเสนอผลงานชิงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในกลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) ระดับปริญญาเอก ?ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.? ผ่าน Zoom จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังแบบออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/grad.mahidol สอบถาม email : veerachat.pan@mahidol.ac.th??

 

สามาถอ่านเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168491413505687&id=143696702651835 

facebook twitter line


ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/7/2563 11:09:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน