โครงการ Fin green กองคลัง ประจำปี 2563 21/7/2563 11:02:20น. 310

เมื่อวันที่ 18 กรกฎคม 2563 กองคลังได้ดำเนินโครงการ Fin green โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและขนย้ายเอกสารทางการเงิน วัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเตรียมการสำหรับการย้ายห้องปฏิบัติงานของงานพัสดุ ทั้งนี้ยังเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย การสูญหาย ในสำนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 


 
ภาพ :   พิชัย ไยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    วลัยลักษณ์ อ่อนนวล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 11:02:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน