ห้องปฏิบัติการ SEEN เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO/IEC 17025 : 2017 21/7/2563 17:16:43น. 225

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ประฐานห้องปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาววีรียา ใบโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาววรรทณี ผดุงเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนิติวัฒน์ ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามISO/IEC 17025 : 2017 ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 17:16:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน