วิทยาลัยการศึกษาร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

17/8/2563 16:09:01น. 240
วิทยาลัยการ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส และ ดร.วัชระ จตุพร ผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx เพื่อพัฒนาแผนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา  โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ บรรยายในหัวข้อEdPEx หมวด 2” รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx กับวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คณะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/8/2563 16:09:01น. 240
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน