ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนแทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 21/8/2563 16:30:04น. 308

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับคณะ สามารถนำไปเป็นกรอบการดำเนินงานการบริหารจัดการ และวางแผนพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คณะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ต่อไป

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 16:30:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน