คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา และ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ” ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2570 24/8/2563 11:35:25น. 200

ทำแผนกลยุทธ์คณะICT

        เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคาทิลิยา จังหวัดเชียงราย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา และ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ” ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2570 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุดปฐพี เวียงสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังคิดทำ จำกัด และนักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรภายในงานฯ จากนั้นในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop  จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะและหลักสูตร ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โดย ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และWorkshop จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะและหลักสูตร ในยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และช่วงบ่ายเป็นการ Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะและหลักสูตร ในยุทธศาสตร์ที่ 2 3 และ 5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Rusid) และสรุปการประชุมสัมมนาและนำเสนอแผนกลยุทธ์และงบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตร

         ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เป็นการระดมสมอง โดยจัดกลุ่ม Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะและหลักสูตร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6 โดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และร่วมกันสรุปการประชุมสัมมนาและนำเสนอแผนกลยุทธ์และงบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตร ซึ่งภายการประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้ มีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมระดมสมองเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2564-2570 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/8/2563 11:35:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน