การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2563 16:41:43น. 800

การตรวจเยี่ยม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร โครงการผลิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช่วงบ่าย คณะผู้ตรวจเยี่ยมฯ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

facebook twitter line


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2563 16:41:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน