โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2563 9:55:36น. 461

วันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ
การเขียน Learning Outcome” และกิจกรรม Workshop เพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิต พันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 40 คน ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

facebook twitter line


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2563 9:55:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน