คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office "

17/9/2563 9:32:50น. 2261
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office "
วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน Green Office ทั้ง 4 ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 1.คุณสุประกิจ ทองดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2.นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, 3.นายสรรเพ็ช รอดพินิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน, 4.นายร่มศิริ เสียงใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/9/2563 9:32:50น. 2261
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg6 #sdg7 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน