กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

21/9/2563 12:09:29น. 1886
มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการ พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นประธานในพิธี โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564-2568 ตาม “นโยบายการนำมหาวิทยาลัยพะเยาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” ผ่านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการผลิตบัณฑิต)
2. ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ)
3. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (ด้านคุณภาพนิสิต)
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ และ ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (ด้านภาพลักษณ์องค์กรและความเป็นสากล)
 
การประชุมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
21/9/2563 12:09:29น. 1886
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg6 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน