คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA) 22/9/2563 11:18:37น. 202

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA)

     เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตร

และการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA) ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดย

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวบรรยายการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ


     โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์

ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย AUN 1AUN 5 แก่ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดงานวิชาการ หน่วยงานนโยบายและแผน และหน่วยงานกิจการนิสิต รายละเอียด

ดังนี้ AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง AUN 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN 4

การสอนและการเรียนรู้วิธีการ และ AUN 5 การประเมินผู้เรียน

 

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล : นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebook twitter line


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2563 11:18:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน