คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

29/9/2563 17:09:59น. 2209
GreenOffice
                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้อง CE 11206 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมบุคลาการสายสนับสนุนที่รับผิดชอบแต่ละหมวดของ Green Office ของคณะฯ ร่วมนำเสนอผลการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 สรุปข้อสังเกต ข้อแก้ไขจากคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่ม Work Shop ถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในหมวดที่ 1 – 6 คือ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก, หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน, หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย, หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในหมวดที่ 1 – 6
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและชี้แจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้ง ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมิน สำนักงานสีเขียวในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/9/2563 17:09:59น. 2209
Print Friendly and PDF

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

#ICTUPGreenOffice
#sdg3 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน