คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16/10/2563 17:34:35น. 419

ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา ในการขยายผลสู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยาและระบบออนไลน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทนิสิตเกี่ยวกับการวางตัวในที่ทำงานของนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ภายในโครงการมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี, การบรรยาย หัวข้อ การทำเอกสารประกอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และ หัวข้อ สิทธิ์การรักษาพยาบาลช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตสาขา CG   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/10/2563 17:34:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน