บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแผนการตลาดบริษัท i-iMM Delivery ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา

21/10/2563 16:47:16น. 1113
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

           บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์  ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ชาญชัย พรมมิ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแผนการตลาดบริษัท i-iMM Delivery โดยโครงการนี้ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในลักษณะใหม่ ในรายวิชาการจัดการการตลาด ของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร. กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง  ใช้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ทางการตลาดจริง ของสาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดไปพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

          โดยกิจกรรมนี้ ทางสาขาวิชาการตลาดได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนเงินรางวัล จาก บริษัทไออิ่มเดลิเวอรี่  (i-iMM Delivery) จังหวัดพะเยา โดยมีความตั้งใจพัฒนาให้เป็นกิจกรรมโมเดลต้นแบบขององค์กร ที่จะขยายไปใช้ในทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ  การดำเนินกิจกรรมนี้ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นครั้งแรกของบริษัท ที่ได้นำนิสิตลงพื้นที่ทำการวิจัย ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและผู้ใช้งาน (Customer & User Insight)  ประเมินมูลค่าตลาด วิเคราะห์ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน Application รวมไปถึงการวางแผน การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) และการทำ Action Plan  ซึ่งมีหลายไอเดียของแผนการตลาดที่ บริษัทไออิ่มเดลิเวอรี่  (i-iMM Delivery) จังหวัดพะเยา ได้พิจารณาแล้ว มีความสนใจซื้อและนำไปปรับใช้จริงด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/10/2563 16:47:16น. 1113
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแผนการตลาดบริษัท i-iMM Delivery ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน