โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิควิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 27/11/2563 10:01:52น. 771

Academic Staff Development Project
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิควิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิควิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามแนวทางมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ให้สามารถใช้วิจัยชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ หรือ Generation Z ได้อย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ณ ห้อง ICT 1247 (ห้องประชุมเมืองพะเยา) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 10:01:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน