อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 27/11/2563 14:26:59น. 314

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประชุมวิชาการและความเป็นสากล อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ผู้แทนสมาคม IEEE EMBS ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี IEEE Thailand Section AGM 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปีของสมาคมฯ โดยมีอุปนายก IEEE Thailand Section ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ได้นำเสนอโมเดลในการจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติ แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคม IEEE มาบรรยายให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการแพทย์และคลินิก ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ในรายวิชาบทนำสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง  


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 14:26:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน